LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGOS KARALIAUS MINDAUGO ŠAULIŲ 10-OSIOS RINKTINĖS GELEŽINIO VILKO KUOPA

IRON WOLF COMPANY

Čia rasite visą naujausią ir aktualią informaciją apie mūsų organizaciją, misiją ir veiklą.

Kas yra LŠS?

LŠS - LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGA

LŠS tikslai:

LŠS tikslai – stiprinti Lietuvos Respublikos nacionalinį saugumą telkiant Lietuvos Respublikos piliečius aktyviai prisidėti prie valstybės gynybinės galios didinimo, viešojo saugumo užtikrinimo, visuomenės pilietinio, patriotinio ir tautinio ugdymo, taip pat ugdyti pasitikinčius savimi, kūrybingus, motyvuotus, drausmingus Lietuvos Respublikos piliečius, pasirengusius ginti Tėvynę ir padėti nelaimės atveju kitiems.    

LŠS uždaviniai:

Siekdama šio įstatymo 7 straipsnyje nustatytų tikslų, LŠS įgyvendina šiuos uždavinius:  

1) rengia šaulius ginkluotai valstybės gynybai ir pilietiniam pasipriešinimui, o ginkluotos gynybos nuo agresijos (karo) metu dalyvauja ginkluotoje valstybės gynyboje ir pilietiniame pasipriešinime;  

2) prisideda prie savanoriško Lietuvos Respublikos piliečių karinio rengimo ir padeda kariuomenei atrinkti Lietuvos Respublikos piliečius į profesinę karo tarnybą ir savanorių karo tarnybą ar kitą tarnybą aktyviajame rezerve;  

3) stiprina visuomenės ryšius su krašto apsaugos sistemos institucijomis, prisideda prie kariuomenės autoriteto ir karo tarnybos prestižo didinimo;  

4) puoselėja ir skleidžia Lietuvos šaulių sąjungos idėjas, ugdo pilietines ir tautines vertybes, puoselėja tautinę kultūrą, propaguoja sveiką gyvenseną ir dalyvauja įgyvendinant jaunimo politiką; 

5) padeda krašto apsaugos sistemos institucijoms, kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms vykdyti jų uždavinius.

Ką reikia įsidėmėti:

183. Bendrosios šaulio pareigos yra šios:
183.1. dalyvauti LŠS organizuojamuose mokymuose, pratybose ir kituose LŠS veiklos renginiuose, rengtis ginkluotai krašto gynybai ir pilietiniam pasipriešinimui; 
183.2. žinoti savo pareigas, būti susipažinusiam su Lietuvos šaulių sąjungos įstatymu, LŠS statutu, Šaulių etikos kodeksu ir kitais LŠS vidaus tvarką, drausmę ir veiklą reglamentuojančiais teisės aktais;
183.3. elgtis tik taip, kad savo veika nežemintų šaulio vardo ir nediskredituotų LŠS;
183.4. dėvėti tvarkingą LŠS nario uniformą, kaip reikalauja LŠS vado patvirtintos uniformos dėvėjimo taisyklės;
183.5. tinkamai naudoti ir saugoti jam patikėtą turtą;
183.6. vykdyti vadų įsakymus, gerbti vyresnius šaulius ir paisyti jų nuomonės;
183.6. mokėti nario mokestį. (tik Šauliams)
184. Šauliai turi šias teises:
184.1. atstovauti savo padaliniui LŠS ir jos padalinių valdymo institucijose;
184.2. būti išrinkti į LŠS ir jos padalinių kolegialias institucijas;
184.3. teikti vadams pasiūlymus dėl LŠS ir jos padalinių veiklos, valdymo, struktūros;
184.4. dėvėti šaulio uniformą ir skiriamuosius ženklus, nešioti šaulio ženklą;
184.5. šio Statuto nustatyta tvarka teikti skundus vadams ir garbės teismams.

Drausminiai nusižengimai ir nuobaudos už juos 
301. Šiurkštūs šaulių drausminiai nusižengimai yra šie:
301.1. budėjimo taisyklių pažeidimas;
301.2. šauliui patikėto LŠS turto praradimas, sugadinimas ar sunaikinimas, jei tai neužtraukia baudžiamosios atsakomybės;
301.3. griežtos apskaitos dokumento praradimas arba sugadinimas;
301.4. LŠS diskreditavimas ar šaulio vardo pažeminimas;
301.5. dalyvavimas LŠS veikloje būnant apsvaigusiam nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų;
301.6. sąmoningas neteisingų žinių apie save, savo ryšius ir interesus, galinčius turėti reikšmės tinkamumo būti LŠS nariu nustatymui, tarnybos pareigų vykdymui, pateikimas arba šių žinių nuslėpimas asmens duomenų anketoje;
301.7. neteisėto įsakymo davimas ir (ar) vertimas tokį įsakymą vykdyti;
301.8. neteisėto įsakymo vykdymas, jei tai neužtraukia baudžiamosios atsakomybės;
301.9. savavališkas pasišalinimas (neinformavus apie tai tiesioginio vado) iš mokymų, pratybų ar kito LŠS veiklos renginio arba neatvykimas tyčia ar dėl aplaidumo į mokymus, pratybas ar kitą LŠS veiklos renginį nustatytuoju laiku;
301.10. LŠS simbolių (vėliavų, ženklų, uniformos ir kitų) išniekinimas;
301.11. piktnaudžiavimas tarnyba, t.y. tyčinis pasinaudojimas tarnybine padėtimi savanaudiškais priešingais LŠS interesams tikslais, jei tai neužtraukia baudžiamosios atsakomybės;
301.12. šaulio pareigų, numatytų Lietuvos šaulių sąjungos įstatyme, šiame Statute, pareiginiuose nuostatuose ir kituose vidaus tvarką reglamentuojančiuose teisės aktuose, neatlikimas arba jų atlikimas netinkamai dėl nerūpestingumo ar aplaidumo;
301.13. suteiktų tarnybos įgaliojimų viršijimas, jeigu tai neužtraukia baudžiamosios atsakomybės;
301.14. elgesio su ginklais, šaudmenimis sprogmenimis ir karine technika taisyklių pažeidimas;
301.15. šio Statuto nustatytos drausminio nusižengimo tyrimo, drausminių nuobaudų skyrimo, vykdymo ir apskundimo tvarkos pažeidimas;
301.16. melagingo paaiškinimo dėl drausminio nusižengimo davimas arba kito asmens vertimas duoti melagingą paaiškinimą;
302. Už šiurkščius šaulių drausminius nusižengimus skiriamas griežtas papeikimas arba uždraudžiama dėvėti šaulio uniformą iki 6 mėnesių, išskyrus mokymų ir pratybų laiką, arba atleidžiama iš pareigų.
303. Už šiurkščius šaulių drausminius nusižengimus, padarytus sunkinančiomis aplinkybėmis, pašalinama iš LŠS.
304. Kiti šaulių drausmės pažeidimai ir nuobaudos už juos:
304.1. Šaulių etikos kodekso nuostatų pažeidimas;
304.2. uniformos dėvėjimo tvarkos pažeidimas, taip pat neteisėtas apdovanojimų ir kitų pasižymėjimo ženklų nešiojimas;
304.3. Rikiuotės statuto taisyklių pažeidimas;
304.4. šiame Statute ir kituose teisės aktuose nustatytos apdovanojimo ir skatinimo tvarkos pažeidimas.

    Šaulys, pageidaujantis išstoti iš LŠS, pateikia jį į LŠS priėmusiam LŠS vadui arba rinktinės vadui prašymą ir grąžina šaulio pažymėjimą, jam išduotą uniformą ir kitas LŠS priklausančias materialines vertybes.

Uniformos dėvėjimo taisyklės 

240. Draudžiama dėvėti:
240.1. nenustatytojo pavyzdžio šaulio uniformą; 
240.2. netvarkingą šaulio uniformą;
240.3. atskiras šaulio uniformos dalis su kitais drabužiais
.

Draudžiama uniformos kišenėse nešiotis joms nepritaikytus (sunkius ir (ar) didelius, deformuojančius uniformą) daiktus.
Lauko uniformos kostiumo kelnės mūvimos užleistomis ant batų apačiomis. Kelnių apačia turi būti sutraukta tarp antro ir trečio batraiščių kabliuko, skaičiuojant nuo viršaus

LŠS etikos kodeksas

Pagrindiniai šaulių elgesio principai

Pagrindiniai šaulių elgesio principai yra šie:
1) pagarba žmogui ir valstybei; 
2) teisingumas ir nešališkumas;
3) mandagumas ir padorumas;
4) atsakomybė ir atskaitingumas;
5) skaidrumas ir viešumas;
6) sąžiningumas ir pavyzdingumas;
7) tarnavimas viešiesiems interesams ir nepiktnaudžiavimas pareigomis;
8) lojalumas valstybei, jos institucijoms ir Sąjungai.

PARTNERIAI

NUORODOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJA

LIETUVOS KARIUOMENĖ 

LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGA

KARALIAUS MINDAUGO 10-OJI RINKTINĖ

Kontaktinė forma

Spauskite čia, norėdami gauti mūsų kontaktinę formą

Svečių knyga

Patinka
Tweet
20380