LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGOS KARALIAUS MINDAUGO ŠAULIŲ 10-OSIOS RINKTINĖS VILNIAUS "GELEŽINIO VILKO" 1005-OJI ŠAULIŲ  KUOPA

IRON WOLF COMPANY

Čia rasite visą naujausią ir aktualią informaciją apie mūsų organizaciją, misiją ir veiklą.

Kas yra LŠS?

LŠS - LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGA

LŠS tikslai:

LŠS tikslai – stiprinti Lietuvos Respublikos nacionalinį saugumą, prisidėti prie viešojo saugumo užtikrinimo, visuomenės pilietinio, patriotinio ir tautinio ugdymo, taip pat ugdyti pasitikinčius savimi, kūrybingus, motyvuotus, drausmingus Lietuvos Respublikos piliečius, pasirengusius ginti Tėvynę ir padėti nelaimės atveju kitiems.    

LŠS uždaviniai:

Siekdama šio įstatymo 7 straipsnyje nustatytų tikslų, LŠS įgyvendina šiuos uždavinius:  

2) prisideda prie savanoriško Lietuvos Respublikos piliečių karinio rengimo ir padeda kariuomenei atrinkti Lietuvos Respublikos piliečius į profesinę karo tarnybą ir savanorių karo tarnybą ar kitą tarnybą aktyviajame rezerve;  

3) stiprina visuomenės ryšius su krašto apsaugos sistemos institucijomis, prisideda prie kariuomenės autoriteto ir karo tarnybos prestižo didinimo;  

4) puoselėja ir skleidžia Lietuvos šaulių sąjungos idėjas, ugdo pilietines ir tautines vertybes, puoselėja tautinę kultūrą, propaguoja sveiką gyvenseną ir dalyvauja įgyvendinant jaunimo politiką; 

5) padeda krašto apsaugos sistemos institucijoms, kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms vykdyti jų uždavinius.

Ką reikia įsidėmėti:

183. Bendrosios šaulio pareigos yra šios:
183.1. dalyvauti LŠS / KUOPOS organizuojamuose mokymuose, pratybose ir kituose LŠS / KUOPOS veiklos renginiuose,
183.2. žinoti savo pareigas, būti susipažinusiam su Lietuvos šaulių sąjungos įstatymu, LŠS / KUOPOS statutu, Šaulių etikos kodeksu ir kitais LŠS / KUOPOS vidaus tvarką, drausmę ir veiklą reglamentuojančiais teisės aktais;
183.3. elgtis tik taip, kad savo veika nežemintų šaulio vardo ir nediskredituotų LŠS / KUOPOS;
183.4. dėvėti tvarkingą LŠS nario uniformą, kaip reikalauja LŠS vado patvirtintos uniformos dėvėjimo taisyklės;
183.5. tinkamai naudoti ir saugoti jam patikėtą turtą;
183.6. vykdyti vadų įsakymus, gerbti vyresnius šaulius ir paisyti jų nuomonės;
183.6. mokėti nario mokestį. (tik Šauliams)
184. Šauliai turi šias teises:
184.1. atstovauti savo padaliniui LŠS ir jos padalinių valdymo institucijose;
184.2. būti išrinkti į LŠS ir jos padalinių kolegialias institucijas;
184.3. teikti vadams pasiūlymus dėl LŠS ir jos padalinių veiklos, valdymo, struktūros;
184.4. dėvėti šaulio uniformą ir skiriamuosius ženklus, nešioti šaulio ženklą;
184.5. šio Statuto nustatyta tvarka teikti skundus vadams ir garbės teismams.

Uniformos dėvėjimo taisyklės 

240. Draudžiama dėvėti:
240.1. nenustatytojo pavyzdžio šaulio uniformą; 
240.2. netvarkingą šaulio uniformą;
240.3. atskiras šaulio uniformos dalis su kitais drabužiais
.

Draudžiama uniformos kišenėse nešiotis joms nepritaikytus (sunkius ir (ar) didelius, deformuojančius uniformą) daiktus.
Lauko uniformos kostiumo kelnės mūvimos užleistomis ant batų apačiomis. Kelnių apačia turi būti sutraukta tarp antro ir trečio batraiščių kabliuko, skaičiuojant nuo viršaus

LŠS etikos kodeksas

Pagrindiniai šaulių elgesio principai

Pagrindiniai šaulių elgesio principai yra šie:
1) pagarba žmogui ir valstybei; 
2) teisingumas ir nešališkumas;
3) mandagumas ir padorumas;
4) atsakomybė ir atskaitingumas;
5) skaidrumas ir viešumas;
6) sąžiningumas ir pavyzdingumas;
7) tarnavimas viešiesiems interesams ir nepiktnaudžiavimas pareigomis;
8) lojalumas valstybei, jos institucijoms ir Sąjungai.

 
Parašykite
Žemėlapis
Apie
Instagram